1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door VDW Trading met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen
Voor zover deze algemene voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hier bedoelde huurovereenkomsten zijn levering van goederen en diensten.

2. Definities
2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Contractant 1: VDW Trading Veenklooster
Contractant 2: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur en/of diensten huurt van Contractant 1 voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- en belichtingstechniek, alsmede overige zaken die de verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

3. Legitimatie
3.1. Contractant 2 is verplicht zich alvorens de huurovereenkomst te legitimeren door middel van een geldig Nederlands rijbewijs of paspoort alsmede een kopie van bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.

4. Huurperiode
4.1. De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur.
De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van de verhuurder verlaat,
De huurperiode eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Tarieven
5.1. Contractant 2 wordt geacht de door Contractant 1 gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.

6. Betaling
6.1. Contractant 2 dient de huurprijs contant en volledig voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
6.2. In geval van betaling op rekening dient Contractant 2 het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
6.3. Alle incassokosten, die tengevolge van de niet of niet tijdige betaling van Contractant 2 zijn ontstaan of worden veroorzaakt, komen ten laste van Contractant 2.

7. Annulering
7.1. Indien Contractant 2 een huurovereenkomst wenst te annuleren, zijn de volgende bepalingen van kracht:
-Bij annuleringen tussen 7 dagen en 2 dagen voor de huurperiode zal 10% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.
-Bij annuleringen tussen 2 dagen en 24 uur voor de huurperiode zal 50% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.
-Bij annuleringen binnen 24 uur voor de huurperiode zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.
7.2. Contractant 1 behoudt zich het recht voor om tot die tijd gemaakte kosten in rekening te brengen.
7.3. Een optie op de huur van goederen en/of diensten is geldig tot een overeengekomen tijdstip, doch uiterlijk tot 5 dagen voor de aanvang van de huurperiode. Daarna gaat een optie zonder tegenbericht over in een opdracht.

8. Gebruik
8.1. De Contractant 2 zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is.
Contractant 2 is verplicht te allen tijde aan een door contractant 1 gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

9. Vervoer
9.1. Contractant 2 vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door Contractant 1 verstrekte verpakking vanaf het magazijn geheel voor eigen rekening en risico.
Het is Contractant 2 niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.

10. Werking
10.1. Contractant 2 verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie vanaf het magazijn van Contractant 1 wordt geleverd.
Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart Contractant 2 bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent Contractant 2 dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
10.2. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient Contractant 2 dit direct te melden aan Contractant 1.
Het is Contractant 2 niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en / of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Contractant 1 is Contractant 2 volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

11. Verplichtingen Contractanten
11.1. De apparatuur moet door Contractant 2 aan het magazijn van Contractant 1 worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Indien Contractant 2 niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico.
De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
11.2. De apparatuur moet door Contractant 2 aan het magazijn van Contractant 1 worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien Contractant 2 niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, als ook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de Contractant 2 daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
Als dan is de Contractant 2, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens Contractant 1, aan de Contractant 1 een schadevergoeding verschuldigd.
Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs.
Ingeval van beschadiging van de apparatuur is Contractant 2 de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

12. Meldingsplicht
12.1. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is Contractant 2 verplicht hiervan terstond melding te doen aan Contractant 1.
Tevens zal Contractant 2 in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Contractant 1 doen toekomen.
Indien Contractant 2 de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan Contractant 1 die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

13. Aansprakelijkheid
13.1. Voor schade die aan Contractant 2 of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen en/of diensten zou kunnen ontstaan, is Contractant 1 niet aansprakelijk.
Contractant 2 zal Contractant 1 terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

14. Verzekering
14.1. Contractant 2 verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.
14.2. Contractant 2 dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode.
De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de Contractant 2 aan deze door Contractant 1 meegedeeld.

15. Schade en gebreken
15.1. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de Contractant 2 indien en voorzover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door Contractant 2 afgesloten schadevergoeding.
15.2. Het is Contractant 2 niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen.
15.3. Alle kosten voortvloeiend uit reparatie voortkomende uit enige oorzaak die niet door Contractant 1 zijn veroorzaakt en die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden aan Contractant 2 in rekening gebracht.
15.4. Veranderingen en/of reparaties aan de goederen zullen uitsluitend door Contractant 1 worden aangebracht respectievelijk verricht.
15.5. Contractant 1 is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
15.6. Contractant 1 heeft het recht de huurderving geleden gedurende de tijd die benodigd was voor reparatie van de goederen te verhalen op Contractant 2.

16. Weigeringrecht Contractant 1
16.1. Contractant 1 heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.

17. Buma/Stemra/Sena-rechten
17.1. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door Contractant 2 ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door Contractant 1 beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van Contractant 2.

18. Overmacht
18.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Contractant 1, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd.
18.2. Indien Contractant 1 door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft zij het recht naar haar keuze de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een buitengerechtelijke verklaring.
In geval van overmacht is Contractant 1 jegens Contractant 2 niet tot enige schadevergoeding verplicht.

19. Geschillen
19.1. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit door partijen gesloten overeenkomst, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter volgens Nederlands recht.